Gedragscode

Alle deelnemers aan cursussen, workshops en/of trainingen en leden van de gemeenschap dienen zich te houden aan de eisen die in deze gedragscode zijn vastgelegd. 

Laatst bijgewerkt: December 2023

We werken en studeren samen in de gebouwen van Techmongers met mensen van alle rangen en standen, en zijn zeer divers qua afkomst, nationaliteit, achtergrond, cultuur of geslacht. Een van de basisprincipes van het bedrijf is het brengen van meer diversiteit in tech, en dit kan niet zonder een veilige en comfortabele leeromgeving. Alle mensen die bij Techmongers werken en studeren zijn verantwoordelijk voor het creëren en onderhouden van zo'n omgeving.

Bij Techmongers behandelen we elkaar met respect, luisteren we naar elkaars mening, zijn we attent en steunen we elkaar.

We weten dat het hoge tempo van studieprogramma's studenten soms tot het uiterste kan drijven. Daarom willen we dat mensen zich zo comfortabel mogelijk voelen. Om dit te bereiken is er absoluut geen ruimte voor verboden gedrag of ongepast gedrag ten opzichte van Techmongers medewerkers, studenten, leveranciers, bezoekers of andere belanghebbenden. Het is studenten noch medewerkers toegestaan om ongepast en/of illegaal gedrag te vertonen dat kan leiden tot conflicten of ernstige klachten met andere studenten, medewerkers, klanten, medewerkers, leveranciers of anderen. 

Hier volgen enkele voorbeelden van verboden gedrag:

Daden van academische oneerlijkheid

 • Plagiaat
 • Werk voor een ander voorbereiden dat door anderen zal worden gebruikt als zijn/haar eigen werk
 • Vals spelen
 • Generatieve AI-tools gebruiken, zoals ChatGPT of GitHub Copilot, tenzij expliciet toegestaan in individuele beoordelingen. Voor richtlijnen over het juiste gebruik van generatieve AI-tools in je werk, raadpleeg je de richtlijnen bij elke specifieke beoordeling.
 • Het verkeerd informeren van Techmongers personeel tijdens je cursus door het verstrekken van onvolledige, valse of onjuiste informatie met de intentie om te misleiden

Schade aan eigendommen

 • Roekeloos gedrag
 • Schade aan het eigendom met kwade opzet
 • Brandstichting
 • Knoeien met sloten, deuren of noodinstallaties in de trainingsfaciliteit

Daden van sociaal wangedrag

 • Discriminatie (elke opmerking, verklaring, beslissing of handeling die onderscheid maakt tussen personen op grond van godsdienst, burgerlijke staat, politieke gezindheid, etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid, nationaliteit, leeftijd, lichamelijke of geestelijke vermogens, of enig ander persoonlijk kenmerk in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Grondwet)
 • Verbale agressie (direct, online of aan de telefoon)
 • Fysieke agressie (op en buiten het terrein van de trainingsfaciliteit)
 • Psychologische agressie (zoals bedreigingen of chantage)
 • Dwang (fysiek of verbaal)
 • Intimidatie (zoals dreigende gebaren of bedreigingen via derden)
 • Seksuele intimidatie (onfatsoenlijkheid zoals suggestieve opmerkingen maken, berichten of foto's van seksuele aard sturen)
 • Beledigingen (zoals smaad en laster)
 • Pesten (zoals kleinerende opmerkingen van kritiek of intimidatie, van beschimpingen tot fysiek geweld of loze roddels);
 • Bezit en/of gebruik van wapens van welke aard dan ook;
 • Diefstal

Cyber wangedrag

 • Het exploiteren en/of delen van privé- en gevoelige informatie of kwetsbaarheden van externe partijen voor eigen gewin of dat van derden (bijvoorbeeld bij het uitvoeren van hackactiviteiten);
 • Kwetsbaarheden van externe partijen misbruiken buiten de gevraagde reikwijdte of machtigingen (bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van hackactiviteiten).

Wanneer een deelnemer aan een cursus, workshop en/of training, of een personeelslid de bovenstaande regels overtreedt, behoudt Techmongers zich het recht voor om disciplinaire maatregelen te nemen en/of sancties op te leggen. 

Elke situatie waarin de Gedragscode wordt geschonden, moet onmiddellijk worden gemeld. Studenten wordt gevraagd contact op te nemen met (een van) hun docenten of een e-mail te sturen naar support@techmongers.nl. Medewerkers wordt gevraagd contact op te nemen met de vertrouwenspersoon van Techmongers. Deze meldingen kunnen anoniem worden gedaan en zullen vertrouwelijk worden onderzocht.  

Disciplinaire maatregelen en sancties voor de daders worden schriftelijk bevestigd. 

Mogelijke sancties zijn:

 • Officiële waarschuwing;
 • Verbod om het terrein van de trainingsfaciliteit te betreden;
 • Verbanning uit de online Discord-gemeenschap;
 • Beëindiging van toegang tot cursusmateriaal;
 • Annulering van het contract en in rekening brengen van het cursusgeld;
 • Zaken met betrekking tot illegale activiteiten zullen zonder aarzeling worden overgedragen aan de juiste autoriteiten.

Deze Gedragscode is een integraal onderdeel van de studentenovereenkomst met Techmongers.